Po-pá: 7:00-15:00 So: 8:00-12:00

Pěna montážní trubičková, 750 ml, SILCOFOAM

Kód: 165040
Neohodnoceno
Značka: -
129 Kč / ks 106,61 Kč bez DPH
Naskladnění do 2 dnů

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • pěna montážní trubičková SILCOFOAM
 • jednosložková vysoce kvalitní polyuretanová montážní a konstrukční pěna
 • určená pro použití ve stavebním průmyslu
 • má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů jako je cihla, beton, dřevo, sklo, kov, pěnový polystyren, tvrdé PVC a tuhé PUR pěny
 • vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti stárnutí
 • vydatnost 16/28/42 l


  Výstražný symbol nebezpečnosti
  Signální slovoNebezpečí
  Standardní věty o nebezpečnostiH220 Extrémně hořlavý plyn.
  H302 Zdraví škodlivý při požití.
  H315 Dráždí kůži.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
  H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
  H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  R12 Extrémně hořlavý
  R20 Zdraví škodlivý při vdechování
  R22 Zdraví škodlivý při požití
  R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
  R40 Podezření na karcinogenní účinky
  R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
  R48/20 Zdraví škodlivý, nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
  R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
  R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
  R64 Může poškodit kojené dítě
  R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
  S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
  S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
  S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
  S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
  S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
  S63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
 • Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

  Nevyplňujte toto pole: